رمان سرنوشت رویا : پارت هشتم

نویسنده: kianamohammadino84

صبح با شنیدن تقه ای که به در خورد به زور لای پلکامو باز کردم ولی دوباره بستم که با صدای زن عمو دوباره جشمامو باز کردم
 _رویا عزیزم بیداری؟ 
جمع و جور روی تخت نشستم و چشمامو مالیدم و گفتم:
 _بله زن عمو جون بیا تو.
 زن عمو وارد اتاق شد و گفت: _صبحت بخیر دخترم.
 _صبح شما هم بخیر زن عمو.
 _باید باهم حرف بزنیم رویا عزیزم.

  باش شنیدن این جمله اش مو به تنم سیخ شد پوف آرشام با من که هماهنگ نکرده بود که چی بگم؛با تته پته گفتم:
 _بله زن عمو جون میشنوم.
  زن عمو تا خواست دهن وا کنه با صدای آرشام به سمت در چرخیدیم.
_به به بالاخره رویا خانم از خواب زمستونی بیدار شد. 
 لبخند تصنعی زدم خداروشکر به موقع اومد.
زن عمو رو به آرشام گفت:
 _آرشام ما داشتیم صحبت میکردیم میشه بری بیرون چند دقیقه.
 _مامان وقت برای صحبت زیاد هست رویا دیشب هم چیزی نخورده بهتره صبحانه بخوره درسته؟!

نیم نگاهی به من کرد که سریع پیش دستی کردم و گفتم:
 _معدم الانم داره تسید ترشح میکنه.
زن عمو ناچار سری تکون داد و گفت:
 _باشه بعد از صبحانه صحبت میکنیم.
 _ممنون.
آرشام با پانتومیم گفت که بگو میخوام دست و صورتمو بشورم و دوش بگیرم میام.
از اداهایی که دراورد خندم گرفته بود رو به زن عمو گفتم:
 _شما برین من یه دوش بگیرم میام.
زن عمو سری تکون داد و نیم نگاهی به آرشام کرد و گفت:
 _تو که نمیخوای اینجا بمونی بریم پایین دیگه.
 _من یه کار کوچولو با رویا دارم.
 زن عمو چشم قره ای برای آرشام رفت که آرشام با دستاش نشون داد و گفت:
 _کوچولو.
  خنده ی آرومی کردم که زن عمو بدون حرف از اتاق بیرون رفت.
آرشام بعد از اینکه خیالش از رفتن مامانش راحت شد اومد رو تخت که جمع نشستم و گفت:
 _صد در صد میخواد کلی ازت سوال بپرسه .
_فیلسوف اینو خودمم میدونم.
 _خب ببین من گفتم که ما عاشق همیم و تصمیم گرفتیم که هرچه زودتر باهم ازدواج کنیم و چون بابات تو رو به ما نمیداد با من فرار کردی اینجا. 
 چشمام گشاد شد و گفتم:
 _چه خوب بردی و دوختی منم باید بپوشما!
 _رویا من اصل ماجرا رو گفتم سوالای مامانو از روی اینا جواب بده.

 سرمو به معنی باشه تکون دادم که نفسشو آزاد بیرون داد و گفت: _خوبه حالا برو دوش بگیر بیا پایین. _اوکی.
 _فعلا .
 _بای .
با خروج آرشام زود رفتم سمت حموم که یه دوش سرسری بگیرم.   
دیدگاه کاربران  
0/2000
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.