رمان عشق خلافکار : {پارت25}

نویسنده: Elena

نویسنده:✾النا✾

خاله: سلام عزیزم خوش اومدی . 
_ممنونم
میسون: سلام بچه 
یه چشم غره بهش رفتم. 
_ اولا سلام دوما بچه خودتی نی نی کوچولو
خندید و کمک کرد که چمدونارو تو ببریم. روی مبلا نشستیم و خاله رفت آشپزخونه و با چندتا شربت برگشت. 
_ خاله بیا بشین لازم نیست زحمت بکشی خسته میشی
خاله یه شریت رو روی میز روبروم گذاشت. 
_ وااا میگی یعنی من پیرم؟ عزیز دردونه ام اومده دلم میخواد ازش پذیرایی کنم
خندیدم. 
_ نه خاله جون گفتم که اذیت نشین. 
امیلی: مامانن! حسودیم شدا من اون موقع که از مدرسه شبانه روزی اومده بودم اینطور ذوق 
زده نشده بودی. آرتی رو معلومه بیشتر از من دوست داری
خاله: کی گفته تورو کمتر از آرتمیس دوست دارم هردوتون رو به یه اندازه دوست دارم. 
امیلی: من آرتی رو ببرم وسایلشو تو اتاق بزاره 
بعد پاشدیم و چمدونارو بردیم توی اتاق گذاشتیم. 
امیلی: خب میخوای تعریف کنی چیشده؟ 
_آره 
بعد یه نفس عمیق کشیدم و از سیر تا پیاز ماجرارو براش تعریف کردم که هم خودم گریه م گرفته بود هم امیلی . تو بغلش همونطوری داشتم گریه میکردم
_ عزیزززمم همه چی درست میشه غصه نخور. 
_ چی درست میشی امی ؟ کلاوس رفته نیست دیگه نمیتونم ببینمش کاشکی من میمردم نمیگفتم بریم سمت اون صخره ی لعنتی میرفتیم سمت دیگه ای حرفمو میگفتم. 
_ هیسسسس! آروم باش . آروم . تو تقصیری نداری اگه قرار بود اتفاقی بیوفته به هرحال میوفتاد خودتو مقصر ندون. 
تو بغلش از بس گریه کردم خوابم برد. 
********
با احساس اینکه نور داره به چشمم میخوره بیدار شدم و آماده شدم و رفتم پایین. داشتن صبحانه میخوردن. 
_ صبح به خیر
خاله: صبح به خیر عزیززم! بیا بشین. 
رفتم پیش امیلی نشستم
عمو: دیشب بدون اینکه شام بخوری خوابیدی
_ببخشید یکم پرواز خسته م کرده بود ، خوابم بردش. 
امیلی: امروز دانشگاه داری؟ 
_ آره
_ ساعت چند؟ 
_ ساعت ده 
_ پس بیا باهم بریم منم ساعت ده باید برم دانشگاه که تا دانشگاهت میرسونمت
_ ممنون
★ کلاوس ★
_ قربان! 
_بگو
_ جناب الیور اومدن
_ بگو بیاد تو 
درو باز کرد تا الیور بیاد تو ، منم پاشدم و رفتم سمتش
رو به نگهبان گفتم: میتونی بری. 
چشمی گفت و رفت . با الیور دست دادم 
الیور: چطوری پسر؟ 
_ خوبم تو چطوری؟ 
_ ممنون منم خوبم. میگم که دیوید یه پارتی گرفته که بیشتر برای حفظ ظاهره و چند نفر مردم عادی رو هم دعوت کرده تا مشکوک نزنه. 


دیدگاه کاربران  
0/2000
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.