ژولین . عزیزم : گفش

نویسنده: zahra1385far

داستان ششم 
 گفش 
 منتظربودم اتفاقی بیافتاد اما همچنان ماشین درسکوت بود.
تا اینگه پنجره گنارمن صداد برگشتمدختری قشنگ باموهایی های خاسگتری و صورتبوربه شیشه ضربه میزد و می گفت یک گل بخر .  یک گل بخر ... 
 تا اینگه متوجه شدم این دختربینوا گفش در پا ندارد ... 
که پدرم با نگاهمعصومانه ان کودک یک گل لاله از او خرید ،و ماشین شروع به حرکت کرد . 
 ماشین توقف کرد ! و در دوربرگردان دور زد و بهتوقف قبلی برگشت ، پدرم متوجه این شده بود کهکیف پولش از جیبش افتاده . وقتی رسیدیم هماندختر گل فروش در همان نقطه منتظر مانده بودتا پدرم بیاد گیفش را بگیرد . 
پدرم از کاراین دختر،از او تشکر کرد و برای هدیه به او ، یک گفشصورتی دخترانه خرید ! .
 ( من از این کار پدرملذت بردم ) ان دختر انقدر ذوق کرد که من همخوشحال شدم . 
ان دختر از من پرسید : اسمتچیه ؟ 
 بعد دوثانیه پدرم گفت :( ژولین . عزیزم ) 

 ... ادامه دارد ...
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.