محمد علی ابهراج سینک : ماه گرفتگی توسط خورشید "جدید" 

نویسنده: zahra1385far

"همیشه ماه گرفتگی را سایه زمین ایجاد میکرد اما چه شد که خورشید دست به این کار زد" 
 در همین هنگام که کودکی معطر و پاک ، بدون هرگونه لکه خونی روی بدن در پارس به دنیا آمد ، یک اتفاق بزرگ در آنجا رخ می دهد. 
 
** 

کرم- سرورم ... سرورم ... . 
اردوان شاه- چرا سراسیمه ای کرم ... چه اتفاقی افتاد که اینگونه آشفته ای ... . 
کرم- سرورم بجمبید ... اتفاقی ... افتاده ... .  
لکنت های کرم باعث شده بود اردوان شاه ساسانی فرمانروا و حگمران پارس عصبانی شود ، با تمام عصبانیت بگوید .  
اردوان شاه- درست صحبت کن بفهمم . 
کرم- سرورم ماه گرفتگی رخ داده ... . 
 اردوان شاه- چطور ستاره شناسان ما از قبل پیش بینی نکردند ... . 
 کرم- سر ... ور ... م ... این ... ماه گرفتگی توسط خورشیده ... . 
 همین حرف باعث می شود که اردوان شاه با وضعی نامناسب به ایوان کاخ بزرگ خود برود ... و اتفاق افتاده را با چشمان خود  ببیند ... "ماه گرفتگی توسط خورشید " ...  
ساعت حدودای یازده شب شده بود که این اتفاق رخ داد ... اما تمامی مردم پارس این اتفاق را دیدند ، وحشت کرده بودند ... چون هیچکدام از ستاره شناسان پارسی خبر از ماه گرفتگی را نداده بودند ، مخصوصا توسط خورشید ... 
 اردوان شاه- کرم ... هی کرم ... . 
کرم- بله سرورم ... امری داشتید ... .  
اردوان شاه- مطلبعلی را به کاخ من احضار کنید ... .

کرم- اما سرورم ما تا بخواهیم به او در اوهر خبر دهیم و او آید ... دو روز طول می کشد ... . 
اردوان شاه- مهم نیست ... فقط احضارش کنید ... . 
 یک سواره از کاخ سروستان در شهر مزبور به دنبال مطلبعلی در اوهر میرود ... .

... ادامه دارد ...  
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.