دریا

دریا

_Sadat_ نویسنده : _Sadat_ تمام شده

داستان های مشابه

زیر لب زمزمه می کند: خالتور،خالتور، خالتور! این کلمه ...

یک لحضه بود که تو شدی مقتول و من قاتل .... اما فقط توی ذهنم ...

فصل اول(انسان) مردی که به کما رفته زندگی دیگری را در رویا ...

دریا را پر از زیبایی آفریدم. من راز هایی در آن پنهان کرده ام که تنها خود می دانم....
ژانرها: داستان کوتاه / عاشقانه
تعداد فصل ها: 1 قسمت