نحس زاده ها

نحس زاده ها

amini4444 نویسنده : amini4444 در حال تایپ

داستان های مشابه

اتفاقاتی که برای بریتچ افتاده... تراژدی ترین و درام ترین ...

خلاصه:عشق چیست؟ چه کسی عاشق واقعی است؟ دوست داشتن چیست!؟ ...

مجاز واره جامعه ای که حیات و هویت مجازی دارد با افرادی که ...

سرد نگاش میکنم شروع میکنه به حرف زدن
- ماکاری باهم نکردیم !
پوزخندم حرصشو در میاره و ادامه میده - دریا چرا قبول نمیکنی حرفمو ؟!
همونطور که از جام بلند شدم و رفتم سمت اتاق که پشت سرم راه می افتاد گفتم - نمیخوام بهم توضیح بدی!
- نه بایدم بهت توضیح بدم خیله خوب باشه
راستشو میگم !
چرخیدم سمتش سرشو انداخت پایین _ ما با باهم رابطه داشتیم
با اینکه خودمم میدونستم ولی از دهنش بشنوم یکم غیر قابل تحمل بود با خشم هواش
دادم عقب که به دیوار برخورد کرد و...
ژانرها: عاشقانه
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.