123

123

REAL_keyhan نویسنده : REAL_keyhan در حال تایپ

داستان های مشابه

خلیل برای بار پنجم از کنار پنجره رد شد. این کار صفیه خانم ...

چرا جهان ساخته شده

تو دنیای که همه بچه ها با مانا به وجود میان بچه ای میان این ...

خیلی آروم با چاقو قلبش را زخم میکنم.
او قرار نبود بفهمد هیچوقت.......................................
ژانرها: تراژدی / معمایی
تعداد فصل ها: 2 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.