تریبل ها : فصل سیزدهم :ورود اماتور ها 

نویسنده: M_SH

از درد به خودم داشتم میپیچیدمتمام زمین رو خون من گرفته بودسعی کردم با منحرف کردن ذهنم دردمو فراموش کنم من باید قوی باشم من یک آماتور هستم رعیس آماتور ها اگه کم بيارم بیاید برم بمیرمتمام پیراهنم با ضربه های شلاق پاره شده بود از پشتبه اتاق نگاه کردم و سعی کردم ذهنمو از درد منحرف کنمتو این چند ماه حس میکنم چند سال بزرگ تر شدم، حس میکنم یک خانوم عاقل کامل شدمتو این چند ماه من بی اجازه سرفه میکردم به شدت تنبیه میشدم نباید چیزی میگفتم و باید تحمل میکردم بقیه هم سخت تمرین دیدن اما من سخت تردیگه درد جزوی از بدنم شده بود وقتی درد نداشتم حس میکردم یک چیزی کم دارمهمیشه نوع تنبیه اينجام به این شکل بود که با شلاق روی کمرم میزدن وقتیم که دیگه اشتباهم خیلی بزرگ بود از سقف اویزونم میکردن که تابحال یکبار اینکارو بام کردندیگه با دکتر ادوارد صمیمی شده بودم به خاطر جراحتای هر روزم روزی چند باری میدیدمشالانم به خاطر اینکه از استاد آدرین خواستم پدر مادرمو ببینم تنبیه شدم گفت تنبیه میکنه تا بفهمم نباید قلبم یا ذهنم جایی دیگه باشه باید همشون فقط روی کارم باشه از وقتی اموزشارو شروع کرد بین مردم این خبر پیچید که یک مدت دیگه یک گروه پنج نفره به نام گروه آماتور از طرف استاد آدرین فرستاده میشن و اونام منتظر ما بودن از دنیای بیرون خبری ندارم هربار میپرسیدم استاد آدرین میگفت که باید تمام فکر ذکرم اینجا باشهدر مورد تریبل ها خیلی چیزا فهمیدماونا ترسو بو میکشن حس میکنن حتی با کوچک ترین حس ترس حتی اگه سیر باشن بازم حمله میکننویروس پیشرفت کرده بودو خطر ناک شده بوداستاد آدرین ماسکای مخصوص همون ویروس درست کرده بود و بین مردم که نمیدونم چه تعداد زنده موندن پخش کرده بود البته ما نیازی به ماسک نداشتیم آخه خدادادی در برابر ویروس مقاوم بودیمو فردا روز طلوع آماتور ها بوداخلاق تام مثل قبله مثل حیوون بود فقط حمله میکنه تشنه دعواست منم با دستور دادن بش حسابی حالشو میگیرماستاد آدرین هم همیشه میگه شما دوتا آدم بشو نیستیدبلاخره در باز شد جاش اومد توجاش _سلام گرتلدا امید وارم که خوب باشیگرتلدا _عالیم خیلی عالیمبا اینکه بد زده بودن منو ولی فکر کردن به فردا منو سرحال میکرد تو این مدتم با جاش خوب حال میکردم مرد خوبیه فقط به مقامش راضی نیست بلند پروازهمنو برد اتاقم رفتم حمام یک دوش گرفتم اصلا به سوزش زخمام اهمیت نمیدادم چشمم به کمرم خوردمنی که قبلا یک زخم روی دستم میوفتاد مامانم از ترس نمیدونست چیکار کنه و تو زندگی نزاشت حتی زمین بخورم زانوم زخمی شه حالا تو چه وضعی بودملباسامو پوشیدم اومدم بیرون از حماماوه اصلا انگار زخمامو فراموش کرده بودم لباسامو خونی کرده بودن عصبی روشون مواد زدعفونی کننده ریختم با باند بستمشون و لباسامو با یک تونیک عوض کردمدکتر ادوارد یاد داده بود اگه زخمی شدیم چطوری جلوی عفونت رو بگیریم یا زخمامونو ببندیمتوی آینه به خودم نگاه کردمیعنی من امید این همه آدم بودمیکی در زد_بیا تو_استاد آدرین اومد تواستاد آدرین _به تقاضایی که کردی فکر کردم قبل اینکه واسه ماموریت فرستاده بشی میذارم بری خانوادتو ببینیخوشحال شدم خییلی ولی زیاد نشون ندادم تا فکر نکنه دلبسته اونامگرتلدا :ممنونم همینکه از سلامتیشون آگاه شم به کارم مشغول میشماستاد آدرین :خب بچه ها دم در منتظر تو هستن_یعنی الان خیلی زود نیست_مشکلی داری با الان؟_نه_پس خوبه لباسای کارت توی جعبه دم در بپوششو رفت جعبه رو برداشتموارد اتاقم شدم، لباسو بیرون کشیدم چه لباس خفنیاز چرم مشکی کلفتی درست شده بودم یک کمر بند که جیب زیادی داره داشت که وسایل دفاعمو اونجا بذارمجای جاقو و حتی شمشیرم داشتروی سینه سمت چپ یک زره فولادی داشت آدرین میگفت اونا قلبمونو هدف میگیرن پس باید این منطقه فلادی باشهدوتا جعبه بودجعبه دومی رو باز کردم سلاح ها توش بودنلباسمو پوشیدمپايينش تا زانوهام بلند بودن و یک شلوار چرم کلفبیشتر لباسای اینجا مشکی هستن حتی لباسای خودمون چون تریبل ها به رنگ هایی جز رنگ خودشون واکنش نشون میدنشمشیرمو به کمرم بستم سه تا چاقو رو به کمرم بستماختراعات مایع مانند استاد آدرین که مخصوص گروه ما درستش کرده بودم توی جیب های زیپ دار کمر بندم گذاشتمکلاهمو که مثل کلاه کاسکت بود سرم گذاشتماز اتاقم رفتم بیرون که بچه هارو با لباس مخصوص دیدمآریان _حس میکنم دارم توی اینا خفه میشم_هی آریان یکم بگذره عادت میکنیتام _بچه ها مشاور مخصوص پوست و مو در اختیار شماست_واه واه چه بانمککارل_چه خفن شدیم تو این لباساریز خندیدیماستاد آدرین اومداستاد آدرین _خب اول به یک پایگاه میرید که گرتلدا والدینشو ببینه بعد مرکز شهر میرید پایگاه کنار همین جاست زیاد فاصله ندارهاز آزمایشگاه خارج شدیمیک پنج دقیقه ای با همراه پنج تا سرباز حرکت کردیم که به پایگاه رسیدیماستاد آدرین فقط همین یکدونه پایگاه رو راهاندازی کرده بود مخصوص خانواده سربازاشیک در بزرگ آهنی داشتپايينش یک در کوچیک باز شدواردش شدیم که وارد یک اتاق کوچیک شده بودیم اون پنج تا سربازا یک کلاهایی مثل ما سرشون کردن و یک ماده ای توی هوا پخش شدجاش _هرکسی وارد اینجا میشه اول توی این اتاق زد عفونی میشه تا ویروسو با خودش وارد نکنهبعد یک در دیگه رو باز کردن و ما وارد شدیمیک منطقه خییلی بزرگ که خونه های زیادی دیده میشدجاش _جناب آدرین به هر خوانواده سربازاش یک خونه اینجا داده خونه خانواده تو اینجاستدنبالش رفتیم، هر خونه یک حیاط قشنگم داشتیکهو واستادم پدرو مادرمو توی حیاط خونشون دیدم کلاهمو برداشتماشکام نا خودآگاه شروع به ریختن کردنبا یک لبخند و اشکایی که میریختن به سمت پدر مادرم رفتمپدرم که عاشق گلو گیاه بود داشت به گیاهای حیاط سروسامون ميداد مادرم هم براش چای میریختپشت سرم استاد آدرین رو دیدم پس اونم اومده بودنزدیک شدم و تقریبا روبه روشون قرار گرفته بودمگرتلدا _سلامهردوشون به من نگاه کردنپدرم _سلام امرتون؟لبخندم خشک شد فقط قطره اشک بود که از چشمام سرازیر میشدنمادرم _مشکی پیش اومده ما میتونیم کمکت کنیم؟گرتلدا _شما بچه ای دارید_آره ولی فوت شده_میشه بگید کی شمارو آورد اینجامادرم _چندتا سرباز مارو آوردن اینجا گفتن یکی پیش جناب آدرین نامی سفارش مارو کرده_از دخترتون چیزی یادتون میاد؟اشک مادرم جاری شد و گفت _چیز زیادی نه ولی یادم میاد خیلی عاشق این بود که دعوا کنه یکی رو بزنه همیشه تو مدرسه با یکی از همکلاسیاش دعوا میکرد و نمیدونست ما از دعوا هاش خبر داریم مام خودمونو به ندانستن میزدیم معلمش میگفت اینجوری بهترهیعنی اونا خبر داشتن مادرم همیشه میفهمید بش دروغ میگم؟اشکم بیشتر جاری شدپدرم _شما اونو میشناسید؟_آره من رفیقش بودم خیلی صمیمی بودیم من سفارش شمارو پیش استاد آدرین کردم_اسمتون چیه_گرتلدا_از دیدارتون خوشبختم_همچنینبرگشتم پیش بچه هااستاد آدرین _حالت خوبه_بهتر از این نمیشم شما اونارو چیکار کردین که فقط از من دعواهامو بیاد دارن حتی اسمم نمیدوننهمه اینارو با بغض گفتماستاد آدرین _ آقای جک کاری کرده بود که از ذهنشون فقط تورو پاک کنن وقتی ما به خانوادت رسیدیم اونا میدونستن یک فرزند دارن اما چیز خاصی یادشون نمیومد راستش داشتن اذیت میشدن منم به خاطر خودشون یک عکس دختر الکی بشون دادم با یک نام جعلی و گفتم دخترشونه که مرده_آخه چرا، چرا ذهنشونو از من پاک کردن شاید میخواستن منو عذاب بدن_نه گرتلدا دلیلشو بعدا قطعا جک میگه ولی فکرای مزخرفو از سرت بیرون کن_تو میدونی دلیلشو خواهش میکنم التماس میکنم بگو_نه نمیتونم ولی دلیل اینکه از دعواهات حرف زدن نمیدونم_راست میگی، چطور اونارو فراموش نکردن_نگاه جک با هرچیزی که نمیدونم چی بوده میتونسته هر قسمت که دلش بخوادو از ذهن والدینت پاک کنه پس عمدا این قسمتو پاک نکرده پس میخواسته با این حرف پدر مادرت بت یک پیام برسونه_پیام!!!!؟آخه چه پیامیاستاد آدرین گلوشو صاف کرد رو به بچه های گروه گفت _شما تا موقعی برید از خودتون بذیرایی کنید ولی زیاد نخورید که سنگین نشید تو کارتون مشکل ایجاد نکنه مخصوصا تو آریانبچه ها رفتن و تام موقع رفتن دستشو مثل تفنگ کردو تصور کرد بم شلیک کرده رفتاستاد آدرین :جک میخواسته یک چیزی بت بفهمونه هرچی درمورد دعواهات بت گفته رو بگو_خب راستش یک بار گفت خیلی دعوا میکنم و حتما مامانم ازشون خبری نداره منم پرسیدم از کجا میدونه گفت از همه جا اگاهه بعد گفت پدرم اومد و درباره من پرسید و اونم نزاشت از ماجرای دعواهام. با خبر شه_دیگه یکم بیشتر فکر کن_یکبارم که از دستم عصبانی بود گفت فکر کنم تنها اشتراک منو تو اینکه عاشق دعوا هستیماشتاد آدرین یکم فکر کرد ناگهان چهرش متعجب شداستاد آدرین _امکان نداره_چی امکان نداره استاد_خیلی جالب شد_چیدوباره گلوشو صاف کردو گفت _هیچی فقط یک هدس بود و به بچه ها اشاره کرد دنبالش برنتا وقتی که سوار ماشین شدیم هرچی پرسیدم جوابمونداد اون بامون سوار ماشین نشد گفت شب همو میبینیم الته اگه زنده باشیمبا ماشین رفتیم مرکز شهر که ده نفر. آدم بودن با ترس هی به اطراف نگاه میکردنتام _پوف باز من فکر کردم چند ملیون نفری به استقبالمون میانهمون ده نفر مقاماتی بودن که زنده مونده بودن ازمون از طرف مردمی که متمعینم نمیدونه چه تعداد هستن تشکر کردو خواست تریبل های اطراف پایگاهشونو بکشیمگرتلدا _نه ما این کارو.نمیکنیمبا تعجب مرده بم نگاه کردمرده_فکر کردم آدرین شمارو برای کمک مردم فرستاده تمام امید مردم شماییدگرتلدا _اولا آدرین نه و جناب آدرین دوما منکه نگفتم هیچ کاری نمیکنم گفتم اون درخواستو انجام نمیدم اون تریبل ها ترسو احساس میکنن به همین خاطر اطراف پایگاه شما جمع شدن که اگه بکشیم اونارو بازم جمع میشن چه فایده ای دارهمرده اخم کردو گفت _اولا حواست باشه باکی حرف میزنی دوما آدرین رو هرجور دلم بخواد صدا میکنم سوما پس میخوای چیکار کنیرو به راننده ای که مارو اینجا آورد کردمو گفتم:شاهد باش به استادم توهین کردو روبه مرده گفتم _اولا به استادم توهین کردی یعنی به من توهین کردی دیگه روی ما حساب نکن دوما الان مقامت ارزشش کمتر از باد معده هست پس حرفتو پس بگیرمرده که از عصبانیت جوش آورده بود از بین دندوناش گفت _ببخشید به جناب آدرین توهین کردم لطفا خواهشا بگو چه برنامه ای داری_خب درست شد نظر شما چیه بچه هاتام _یعنی تو نقشه ای نداری_دارم اما نظر شمارم بدونم بد نیستآریان _به پایگاه کاری نداشته باشیم بریم دنبال مردمی که به پایگاه نرسیدنکارل _نه اون مرده از تریبل های اطراف پایگاه ترسیده پس آسبب میرسونن اگه پایگاه خراب شه درست کردن یکی دیگه سختهباید روی پایگاه تمرکز کنیمکاملیا _پس مردم بدبخت بیرون چی میشهگرتلدا _نگاه کنید بچه ها ما هرروز میایم کمک شایدم یک روز درمیون که خستگی بر طرف شه ما پنج نفريم دو نفر ميرن که مشکلای تریبل های اطراف پایگاهو حل کنن و سه نفرم دنبال اونایی که قایم شدن ميرن امروزو اینجوری میگذرونیمکارل _کی برهگرتلدا _آریان و کاملیا با این مرده برن پایگاه من چند ساعت مونده به تاریکی خودمو بتون میرسونمفقط تمام تلاشتونو کنید مشکلو حل کنیدآریان _سیع میکنیماونا رو فرستادمراننده _من همینجا توی ماشین منتظر شما میمونمصلاح مخصوص کشتن تریبل ها که یک 180 سانتی متر طول داشتو برداشتیم با یک بلندگوتوی بلندگو گفتم _ما گروه آماتور ها هستیم متمعینم اسممونو از رادیو ها شنیده باشید ما اومديم کمک و میخوام که اگه صدامو مشنوید همین الان بیاید اینجاصدای منو دنبال کنید بیاید اینجاسعی کردم یکم حرف بزنمو چرت پرت بگم تا ادمایی که صدامو شنیدن بتونن منو دنبال کننیک مرده ای درحالی که یک. جفت تریبل دنبالش بود با سرعت طرف ما میومدکلاهمو زدمو با شمشیر تریبل ماده رو نصف کردم آشغالا با صدمه چیزی شون نمیشه فقط وقت خریدنهتو همون لحظه کارل با پرتاب چاقو تریبل ماده رو به دیوار میخکوبش میکنهچند دقیقه دیگه مردنمرده درحالی که نفس نفس میزد گفت _ممنونم واقعا دیگه فکر کردم مردمگرتلدا _نیازی به تشکر نیست، با فاصله کم دنبال ما بیامرده_کجا میرید_دنبال بقیه آدما_من پیش یک گروه آدم بودم که منو فرستادن ببینن واقعا قصدتون چیه_فقط کمک شما وقتی آدمارو از اینجا نجات دادیم میفرستیمشون پایگاهمنو سمت جایی که گروهش بودن راهنمایی کردیک زیر زمین بود که از تریق یک در فقط میشد وارد شد درشم آهنی بودوارد شدیم سریع درو بستیمرومون مواد زد عفونی ریختنیک مرده که بد اخم کرده بود گفت _ مارو برای نجات کجا میبریدکارل_یک پایگاه همین نزدیکی هست اونجا میبریمتام_داریم بتون لطف میکنیم اعتماد ندارید به جهنمهردو آماده دعوا شدن_هی تام بس کنتام بم چشم غره رفتو آروم گفت_من با اینا کنار نمیام_نگاه کن روشون فشاره و نگران جونشون هستن خودتم وقتی نگران جونت بودی منو تحویل اون اشغال آدم پس درکشون کنتام سعی کرد عصبانیتشو فروکش کنهمرده که متوجه رفتار زشتش شده بود گفت _شرمنده و ممنونم مارو درک میکنید بچه ها بیاید پذیرایی کنیدبرای اینکه بی ادبی نباشه یکم موندیم بعد از زیر زمین بیرون اومدیمبه تعداد شون بشون ماسک دادم_کارل این گروه رو تا پایگاه ببر میتونی_آره باباو رفتنگرتلدا _ماسکامون دوتا مونده یعنی فقط دونفر دیگه رو میتونیم راهی پایگاه کنیمتام _پس یکم توی شهرو بگردیم دونفری بدون بلند گو پیدا میشنهمینجوری داشتیم قدم میزدیمتام _منکه اونجا تحویلت دادم دلیل داشتم_مهم نیست بش فکر نکن_معلم تو پدرمه_چی_همتی پدر منه اون اونجا موند ولی من راضی نشدم اونجا بمونم پیش اون تپه گوه به همین خاطر گفت اگه ببرمتدیگه بام کاری نداره منم از خدا خواسته بردمت_با اینکه شاید منم میکشت_برام مهم نبود_پس به همین خاطر فامیلیشو عوض کرده بود_آره نمیخواستیم کسی بفهمه و اسرار داشت توهین مدرسه پیش خودش باشمبلند زدم زیر خندهگرتلدا _پس به همین خاطر مثل سگ ازش میترسیدیبم یک چشم قره رفتگرتلدا _جوری معذرت خواهی میکردی ازش که انگار در حق اون ظلم کردی نه من_جرعت داری واستا تا بت نشون بدمشمشیرمو طرفش گرفتمو گفتم _هی هواست باشه من رعیسم هاخواست با شمشیر خودش بم حمله کنه که یک صدای وحشت ناک اومد حیرون به اطراف نگاه کردیم ببینیم صدا از کجا میادبه بازار سرمون نگاه کردیمیک هلیکوپتر بود سریع کنار رفتیم و پشت یک دیوار قایم شدیماون روی زمین فرود اومدازش پنج تا لباس پاره پیاده شدن و یک آدم که همسن استاد آدرین بود ولی خیلی عجیب ترموهاش هر یک تکه یک رنگ بود و لباسش از به هم دوخته شدن تکه های کوچیک پارچه بودن رنگی رنگییک لبخند مزخرفم روی صورتش بودمرد رنگی _زمین چقدر قشنگ شده رفقا قشنگترش کنیمگرتلدا _تام من اصلا نمیتونم جلو نرم باید بفهمم کیه_ولش کن هرچی هست خطر ناکه و از اون کارتون خوابا داره_من باید ته این ماجرا رو در بيارمرفتم جلوگرتلدا _خونه خودت نیست که میخوای قشنگترش کنیمرده به من نگاه کرد حالت متفکر گرفت          
دیدگاه کاربران  
0/2000
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.