فصل یک

من و بادیگارد مغرورم : فصل یک

نویسنده: bug43299

هم نامهربونوم هم افت جونومهم با دیگرون هم قدرم ندون

اَاااااا زهرررر حلاحلکدوم بی شعوری ساعت ۷ صبح انقدر بیکاره که زنگ بزنه به منبا چشمای بسته و اخم داشتم دنبال گوشیم میگشتم گوشیمو که برداشتم به صفحه گوشی نگا کردم...بزی جون جواب دادممن:بنااالریحانه:بنال چیه احمق...بگو سلام صبح بخیر عزیزه دلممن:اوووق کاسه کوزتو جمع کن ریحون حوصله ندارم....بنال بگو چی می خوایریحانه:اولا ریحون جدو ابادته دوما....احمق امروز قرار بود جلسه اولمونو تو یه کلاس دیگه و جدییییید شروع کنیم....نگو یادت رفته که میکشمتکلاس؟.......ااااااا خاک تو سرممممممممم .....من ام...امروز کلاس داشتماومدم حرکت بزنم که پتوم بهم گیر کردو شتالاخ اوفتادم زمینااااایییییییییی....سرممممریحانه:کمند نگو نمیدونستیمن:دهن بسته من دارم میامریحانه: باش بدومن:باش باش برو گمشو بزی جونممممریحانه:کمنننن.....نذاشتم حرفشو بزنه و در جا گوشی رو قطع کردماز رو زمین که مثل کتلت روش افتاده بودم خودمو جمع کردماز اتاقم اومدم بیرون یو هاهاهااااا میللللهههرو میله های راه پله نشستم و خودمو سر دادم اخراش نتونستم خودمو کنترل کنمو با مغز خوردم زمین...اخخخخخخمامان:تو دوباره صبح شد فکر کردی سلطان جنگلی؟دوباره میمون بازیت به راه شد؟من:بببه...مامان خوب منو داری مورد لطف و بخششت قرار میدی هااااامامان: پس چی؟من: ?? عاشقتم ننهمامان ملاقشو گرفت دستشو دست انداخت رو کمرشو گفتمامان:ننه با کی بودی؟..ننه و زهرمااارررر...با ملاقش افتاد دنبالم یااااا خووووداااااا من بدو اون بدو من بدومن:ننه غلط کردم گوه خوردممامان:به من میگی ننه اره؟؟وایسا تا بگیرمتخود را بنویسید
دیدگاه کاربران  
0/2000
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.