قلبمو لمس کن : فصل دوم

نویسنده: colopartmis

پسره: اخراجججج
قلبم هوری ریخت به پته پت گفتم
من: این..گ..گستاخی منو ببخشید لطفا این بارو رحم کنید
یه پوزخند گنده زد
اخخخخخ اگه به کار نیاز نداشتم الان تو مرده بودی
پسره از رو صندلیش پاشد اومد طرفم و گفت
پسره: که تو اون منشی جدیدی اره؟
من؛ بله
پسره: اناااا
یه دختر با تیپ پلنگی اومد تو
پسره: انا کار های خانوم....
من: رز واتسون
پسره: رز رو بهش بگو و لیست کارای امروزو بهش بده که انجامش بده و هیچچچچ کوتاهی هم در مورد کار باهاش نکن
و بر گشت طرف من با لبخند گفت
پسره: ناسلامتی منشی جدید هستن
اخخخخ شیطونه میگفت این منشی رو تا پهنااااا بکنم تو حلقش
انا: بیا رزیتا جون از اینور
من:رز
انا: حالا هرچی
با هاش رفتم طرف میز کارم که دقیقا جلو در دفتر مدیر بود
اونم چه مدیری اخه دخترا عاشق چیه اینن؟صدا داره فقط.. اخلاق از گوه گوه تره
انا: رزیتا بشین اینجا تا برگه هارو برات بیارم
من:رز
انا: منم همینو گفتم رزیتا
عجب نفهمیه هااااا
من با لبخند ملایم گفتم
من: اره از توی بی سواد هم نمیشه جز این انتظار داشت
انا:چی؟؟؟
من:همون که شنیدی
انا خم شد طرفم و گفت
انا: دختره زبون درازی نکن که زبونتو میبرم
من: جرعت داری بکن
دختره تا اومد یه چی بگه مدیر از اتاقش اومد بیرون و به انا گفت
مدیر: برگه هارو دادی بهش؟
انا :الان میدم قربان
مدیر درو بستو رفت تو اتاقش
انا یه جوری نگام کرد که انگار پولشو کشیدم بالا و با یه نازی رفت برگه هارو اورد
یااااااا خداااااا
اینا چین؟
من: اینا چین؟
انا: پرونده
من: چه پرونده ای؟
انا: کاری جناب مدیر
و رفت اون پشت و دوباره برام کاغد اورد
من: اینا دیگه چین؟
انا: لیست کار های اقای مدیر تا ۱ سال اینده
خم شد سمتم و گفت سه روز وقت داری حفظشون کنی و با یه لبخند رفت
همچین اقای مدیر اقای مدیر میکنه انگار کیه اقای مدیرتون برا خودتون والاااا
واااای اونو بی خیال حالا من با این کاغذا چه کنممم؟؟؟

سه روز فقط؟
عجب سنگ دلایی هستن بابا من تازه کارم

یه اینطرف اون طرفو دید زدم که ببینم کی هس کی نیس دیدم انا لیوان قهوش دستشه و داره همش میزنه و به من زل زده و با انگشت نشون میده سه روز وقت
داری انقدر هرسم گرفت که خودکاری که دستم بودو فشار دادم و خمش کردم
یه نگاه به خودکار کردم و یه نفس عمیق کشیدم
اووف شروع میکنیم من باید پوز این..انا رو بزنم واگرنه اسم من رز واتسون نیس

ادامه دارد...
دیدگاه کاربران  
0/2000
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.