غار : قسمت چهارم

نویسنده: AmirRezaBoroomand

به نام خدا
پِروس و گایدو بعد کمی راه رفتن به مخفیگاه گورو میرسند.
مخفیگاه محیطی دایره شکل است و یک خروجی دارد و دیوارهایی پر از سوراخ...
مشتی غذا گوشه ای از مخفیگاه انباشه شده و از گوشه ای از مخفیگاه آب روان است و گودال عمیقی را پر کرده است.
صخره ای در وسط مخفیگاه است و شمشیری در آن فرو رفته است.
پِروس در حالی که به شمشیر نگاه میکند از گایدو میپرسد:((خودش است؟))
گایدو با تکان سری میگوید:((بلی)).
ناگهان گورو از خروجی وارد میشود و با گرداندن نگاه بین دو مزاحم میگوید:((چی شده؟شمشیرم چشمتون رو گرفته؟فکر کردین میتونین بدزدینش و منم کاری باهاتون نداشته باشم؟آره؟با همین شمشیر گردنتون رو میزنم و جنازتون رو میندازم واسه موشا)).
گورو به سمت شمشیر میرود و آن را از صخره بیرون میکشد.
پِروس سپر را از پشتش برمیدارد و شمشیر را بیرون میکشد و آماده نبرد میشود.
گورو به سمت پروس هجوم میاورد با شمشیر ضربه ای به پِروس میزند و او با سپر دفاع میکند.
دفاع پِروس گورو را کمی به عقب میراند و گایدو به سمتش حمله ور میشود و گورو با لگدی او را پرت میکند.
پِروس ضربه ای با شمشیر به گورو میزند و دست چپ او را زخمی میکند.
گورو به سختی با دو دست شمشیر را در دست میگیرد و ضربه ای به پِروس میزند و او جاخالی میدهد و با ضربه ای به پای گورو او را به زانو در میاورد‌.
پِروس بر روی زانو مینشیند و رو به گورو میگوید:((تسلیم شو و زنده بمان)).
گورو تیرکمان انفجاری را از پشتش برمیدارد و به پِروس میگوید:((دیدار به قیامت)).
گورو تیری به سقف شلیک میکند و سقف شروع به ریختن میکند.
پِروس بلند میشود و گایدو را بلند میکند و به سمت خروج فرار میکند.
خروجی غار هم مانند ورودی‌اش فرو میریزد و دیگر راه ورود و خروجی نیست.
پِروس گایدو را بر روی زمین میگذارد و او را چند بار تکان میدهد.
گایدو به هوش میاید و میپرسد:((این بار دیگر مرده‌ایم.درست است؟))
پِروس که مشغول نگاه به طبیعت است لبخندی میزند و میگوید:((نه،این بار هم جان سالم به در بردیم))
گایدو بلند میشود و میپرسد:((چه اتفاقی افتاد؟شمشیر را گرفتی؟))
پِروس آهی کشید و گفت:((نه،نتوانستم شمشیر را بردارم)).
گایدو چرخی میزند و میگوید:((با این اوصاف من هم نمیتوانم برگردم چون بدون شمشیر اوماروس من را زنده نخواهد گذاشت.حال چه باید کرد؟))
پِروس به دوردست ها نگاهی کرد و گفت:((نمیدانم،باید دید سرنوشت چه فکری برایمان در سر دارد)).
پایان


دیدگاه کاربران  
0/2000
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.