رمان عشق خلافکار : {پارت19}

نویسنده: Elena

نویسنده:✾النا✾

کلاوس رفت درو باز کرد . بعد چند دیقه صدای آشنایی اومد که برگشتم دیدم دنیل هست 
به سمتش دوییدم و پریدم بغلش . اول تعجب کرد که کیه ولی تا منو دید به خودش اومدو بغلم کرد
دنیل: چطوری فسقلی دلم برات تنگ شد
_واییی داداشی منم دلم برات تنگ شده بود خیلی بی معرفتی دیر به دیر میای
_ دیگه ببخشید دانشگاه اجازه ی اومدن نمیداد 
کلاوس: حالا برو کنار نیومده از سر و کوله داداش ما آویزون شدی بزار به ماهم برسه
_ اصن داداشت واسه خودمه برو بعدا بیا فعلا من نوبت گرفتم 
بعد که یکم دیگه تو بغلش موندم ماچش کردم و اومدم کنار که کلاوس رفت سمت دنیل و همدیگرو بغل کردن
کلاوس: داداش یه دفعه اومدی مارو غافلگیر کردی از کجا میدونستی ما اینجاییم
دنیل: مامان بهم گفت 
کلاوس: تو هم که نمیگی داداشت اومده نمیای ولی وقتی خبر خوش گذرونی میرسه میای آره؟ 
دنیل: نه والا فصل امتحاناتمون بود نمیتونستم بیام همین پریروز تموم شد که تا بلیت هواپیما بگیرم طول کشید 
کلاوس: حالا اشکال نداره بیا بریم بشینیم
الکس اومد سمتمون 
الکس: میگم آرتی بچه ها گفتن بعدازظهر بریم کنار دریا اینجا گیتار داره بیاریم؟ 
برگشتم جوابشو بدم که دیدم با دیدن دنیل خشکش زده
_ الو رفتی تو رویا؟ 
به خودش اومد و برگشت سمتم
_ نه آمممم چیزه میگم این آقا کیه ن؟ 
_ ایشون داداش کلاوس دنیله عشق خواهریشه قربونش برم
لپش رو کشیدم
دنیل: عه زشته آرتمیس 
_ چیه مال خودمی دوست دارم لپتو بکشم 
دنیل: حالا مارو معرفی کردی ولی ایشونو معرفی نکردی
_ ببخشید ایشونم دوست یکی یدونه من الکسه 
دنیل: خوشبختم 
الکس: منم
_ ببخشید من و دوستم باید بریم کار داریم
بعد الکسو کشوندم یه سمت دیگه
_ تو چرا همینطوری زل زده بودی به دنیل
_ هیچی
یه ابروم بالا پرید
_ نکنه خبراییه
_ نه چه خبری
_ اینکه تو عاشق شدی 
از خجالت سرخ شد
_ دختر تو که پررویی الان از خجالت برای من سرخ میشی؟ 
_ اذیت نکن
_ سلام جاریه عزیزززمم
از قصد عزیزززم و کش دادم 
_ آرتیییی
بعد شروع کرد موهامو کشیدن 
همون لحظه دنیل اومد
دنیل: عه عه انگار دخترا دعواشون شده
الکس موهامو ول کرد
الکس: نه یه چیز بی ربطی گفت داشتم ادبش میکردم
بعد چپ چپ بهم نگاه کرد که یه چشم غره بهش رفتم 
_ نگران نباش. بین خودمون حلش کردیم 
دنیل: که اینطور 
بعد از بغلمون رد شد که الکس نفسشو فوت کرد بیرون


دیدگاه کاربران  
0/2000
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.