لالایی

لالایی

parisa_gorji نویسنده : parisa_gorji تمام شده

داستان های مشابه

در تمام مدت دوستیمان، ندیده بودم آن طور گریه کند. هر آن منتظر ...

هیچکس نباید وارد آن جنگل بشود! هیچکس!

پلک می زنم. چشمانم تار می شود. از میان هاله هایی که به سختی ...

دخترک در هواپیما نشسته بود که ناگهان...
و من نگویم از حال مادرش...
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.