عروسک ها

عروسک ها

Fatemeh89 نویسنده : Fatemeh89 تمام شده

داستان های مشابه

داستان پسر جوانی به اسم فِرِد رِدفورد . را روایت میکند ...

قصه ای با مرگ دخترک کوچک ... فرشته مرگ !!!

برای رستگاری هرگز میانبری نبوده است ... هرگز راه مستقیمی ...

قصه ای مربوط به عروسک و مرگ مادربزرگ ...
راه زندگی عروسکی که پر از غمی بزرگ پیموده می شود !!!
ژانرها: تخیلی / داستان کوتاه / دلهره آور
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.