Under the moonlight

Under the moonlight

Parpary8 نویسنده : Parpary8 تمام شده

داستان های مشابه

رمان عشق بر باد رفته ژانر: عاشقانه، تراژدی. نویسنده: سیده ...

او نیاز به مردی دارد که در حقش مردانگی کند و مادری که حس ...

باصدای لرزون و زمزمه مانندش _هیس ، من نمی تونم بهت کمک کنم ...

"من دوست دارم.. یعنی ازت خوشم میاد"
لبخندی روی لبهاش نشست و گفت:
" اوهوم "
دختر که انگار سطل آب یخی روی سرش خالی کرده باشند گفت:
" هی...این...این یعنی چی؟ من..."
حرفش رو قطع کرد و با آرامش گفت:
" منم دوست دارم ولی ، نمیتونم قبول کنم"
ژانرها: داستان کوتاه / درام / عاشقانه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.