درباره Parpary8

  Fairy
  اقیانوس چشمانش
  تاریخ عضویت: ۱۴ مهر ۱۴۰۱

آخرین پیام

Parpary8 پیامی تاکنون اضافه نکرده است.

داستان های Parpary8

1 داستان منتشر شده
Under the moonlight 1 تمام شده

Under the moonlight

۱۵ مهر ۱۴۰۱

"من دوست دارم.. یعنی ازت خوشم میاد" لبخندی روی لبهاش نشست و گفت: " اوهوم " دختر که انگار سطل آب یخی روی سرش خالی کرده باشند گفت: " هی...این...این یعنی چی؟ من..." حرفش رو قطع کرد و با آرامش گفت: " منم دوست دارم ولی ، نمیتونم قبول کنم"

0 0 528
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.