داستان های emadkimiagari

ققنوس 10 در حال تایپ

ققنوس

۱۲ شهریور ۱۴۰۲

اختراعی از یک جوان که به ضرر میلیون ها انسان تمام شد. جوانی که برای نجات خودش و انسان ها با اختراع خودش همه چیز را تمام کند

6 16 20 K
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.