لبخندی ازجنس گریه آسمان

لبخندی ازجنس گریه آسمان

Armita نویسنده : Armita در حال تایپ

داستان های مشابه

خودتم خوب میدونی که مسخرم میکنن وقتی تو میای مدرسمون؛ بفهم ...

این داستان بر اساس واقعیت نوشته شده. دختری با گرفتن ...

مردی که زندگی نکرد و زمانی این موضوع را فهمید که

رهادختری که بخاطرمشکلی تن به ازدوج بارامین می دهدولی درست درشب عروسی اش همه چیزتغییرمی کند...
دیدی پاییزو ..
پ چرا دوری ازم ..
دوری و میگی حرف از دوری نزن ..
این همه عاشقم تو کوری اصلا ..
انقد حرف عاشقانه زوری نزن ..
عقل و منطقم میگه نه ولی دل عاشقته ..
دلم داد میزدت عقل میگفت باشه چته..
معین زد
ژانرها: عاشقانه
تعداد فصل ها: 4 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.