متن های کوتاه زمستانی

متن های کوتاه زمستانی

loyal نویسنده : loyal تمام شده

داستان های مشابه

اگر بودنی نباشد نبودن معنا ندارد و اگر نبودنی نباشد بودن ...

من دریک روستابدنیاآمدم وخیلی دوست داشتم ازنزدیک شهرراببینم ...

کسی باشد که با جون و دل به تک تک کلماتی که از دهانت بیرون ...

"یک چالش با موضوع هایی مربوط به فصل زمستان و نوشتن متن های کوتاه"
در یک کانال موضوع هایی گذاشته شده بود و یک چالش برای نوشتن متن برای خودمون.
من هم چند موضوع رو انتخاب کردم و جملاتی نوشتم.

◐ با آرزوی سلامتی برای همگان و تسلی برای خانواده هایی که عزیزانشون رو در حادثه ی هواپیمایی دوسال پیش از دست دادند. ◐
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 4 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.