داستان های n_esfandiar88

بانوی مقدس 1 در حال تایپ

بانوی مقدس

۲۱ آبان ۱۴۰۱

تو دنیای که همه بچه ها با مانا به وجود میان بچه ای میان این همه آدم بدون مانا بدنیا می آید، آیا میتواند زنده بماند و با آرامش زندگی کند؟ یعنی میتواند به آرزوش که تبدیل شدن به یک مانایوزر قوی هست برسد؟

1 2 161
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.