دیوار های فاصله بسیارند

دیوار های فاصله بسیارند

parisa_gorji نویسنده : parisa_gorji تمام شده

داستان های مشابه

آسوناش و خودم حل میکنم ، سختاش و خدام....

قهرمانان حال ما

فلش بک به گذشته است اشنایی با ارغوان و معرفی شخصیت ارغو ...

هر چقدر دیوار میان ما قرار گرفته باشد؛ روز خواهد رسید که مقصد من تو هستی و تنها یه دیوار ما را احاطه کرده و من یقین دارم که آن روز خواهد رسید...
ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.