داستان های hoseinzf1996

بار غم 0 در حال تایپ

بار غم

۱۴ خرداد ۱۴۰۳

بار غمی به همراه دارم که میدانم و میتوانم آن را زمین بگزارم ، ولی نمیخواهم ... شاید تا ابد و دهر ادامه یابد ...

0 0 0
کوله بار غم 4 در حال تایپ

کوله بار غم

۱ خرداد ۱۴۰۳

کوله پشتی پر از غمی به همراه دارم که نمیدانم و نمیتوانم آن را زمین بگزارم ... شاید تا ابد و دهر ادامه یابد ...

1 0 1.1 K
آیا اصالت بر خواهد کشت؟ 1 در حال تایپ

آیا اصالت بر خواهد کشت؟

۸ اسفند ۱۴۰۲

آیا اصالت بر خواهد کشت؟ یا وضعیت جامعه بدتر از این خواهد شد!

0 0 1.6 K
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.