سرگردان : قوانین و فعالیت ها

نویسنده: Zeynab60


چهارشنبه 20تیر _ 6:45 صبح

اون پسر مایکل وقتی دیدش که تو رو برداشم . 
یه نگاه بدی بهم کرد . نمی دونم چرا ولی حس می کنم یکم مشکوک می زنه .


7:00 صبح

دقیقا همین الان یه آقایی اومد و یه سری برگه گذاشت رو پا تختی در رو که بست نشستم و ورقه ها رو ورداشتم و شروع کردم به خوندنشون یه سری قوانین مزخرف از جمله :

1_حرف زدن با کسی به غیر از هم گروهیتون ممنوع 
2_انجام فعالیت با کسی به غیر از هم گروهیتون ممنوع 
3_در فعالیت ها بردن هر نوع وسیله ای ممنوع 
4_در فعالیت ها سوال پرسیدن ممنوع 
5_دقت کنید که فقط یک بار مطالب گفته می شوند
...
7_اگر یک آدم دیدین به هیچ عنوان با هاش صحبت نکنین
8_اگر آدم دیدین به نگهبان اتاقتون بگین تا ما بریم دنبالش 
نکته : اگر دیدید که یک خ.آ از قوانین پیروی نمی کند سریعا به نگهبانی بگویید و خودتان نمره ی اضافه بگیرید .

روی یه ورقه ی دیگه فعالیت هامون بود :

اولین روز اردو :
ساعت 8:00 تا 11:00 آموزش رفتار در روز
ساعت 11:05 تا 14:15 آموزش اسم و کارایی معجون ها
ساعت 14:20 تا 15:00 استراحت
ساعت 15:05 تا 18:00وسایل مورد نیاز برای شکار 
ساعت 18:05 تا 18:15 استراحت
ساعت 18:15 تا 21:30 آموزش رفتار در شب
ساعت 21:15 تا 22:00 شام
ساعت 22:00 تا 6:00 خواب

دومین روز اردو :
ساعت 6:00 تا 6:45 صبحانه
ساعت 6:45 تا 8:00 آموزش خوراکی های مقوی و سمی
ساعت 8:05 تا 11:00 آموزش تاریخچه د.ب.ی.خ
ساعت 11:05 تا 14:15 آموزش استفاده درست از معجون ها
ساعت 14:20 تا 15:00 ناهار
ساعت 15:00 تا 18:00 استفاده درست از وسایل برای شکار
ساعت 18:05 تا 18:15 استراحت
ساعت 18:20 تا 21:30 آموزش رفتار در این مجموعه
ساعت 21:30 تا 22:00 شام
ساعت از 22:00 تا 6:00 خواب 

سومین روز اردو : 
ساعت 6:00 تا 6:45 صبحانه 
ساعت 6:45 تا 8:00 امتحان خوراکی های مقوی و سمی
ساعت 8:05 تا 11:00 امتحان رفتار در روز 
ساعت 11:05 تا 14:15 امتحان اسم و کارایی معجون ها 
ساعت 14:20 تا 15:00 استراحت 
ساعت 15:05 تا 18:00 امتحان یادگیری استفاده ی درست از وسایل برای شکار
 ساعت 18:05 تا 18:15 استراحت 
ساعت 18:20 تا 21:30 امتحان رفتار در شب 
ساعت 21:15 تا 22:00 شام 

توجه : برای چهارمین روز از اردو فقط به شکار می رویم .
نکته : بین هر کلاس 5 دقیقه استراحت وجود دارد .
توجه : دقیق باشید تا قبول شوید .


7:48 صبح

خب الان ساعت حدودا 7:50 دقیقه مس باشد >
پیس باید برم هر چه زود تر آماده بشم .


7:54 صبح 
به نظرت مایکل رو بیدار کنم؟


7:58 صبح 
بیدارش کردم بهش ورقه ها رو هم دادم 
یه جور بدی نگام کرد پا شد و خیلی سریع سر و وعضشو مرتب کرد و نگهبان اومد توی اتاق و ما رو می خواد ببره سر کلاسمون ...
فعلا نمی تونم ادامه بدم .
وقت استراحت میام و همه چیز رو برات تعریف می کنم .
دیدگاه کاربران  
0/2000
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.