دختر بذل گو و مغرور : عنوان

نویسنده: hananedehghan99

Wow، عجب جای قشنگی ?? ینی فقط حال میدع آدم همیجوری لشش و بندازع این وسط و بلند بلند موزیک بخونه .
البته دارم میگم آدم صد در صد من آدم نیسم و ی فرشته ام ? هه چیع الان میگید چقد پرو و از خود مچکرع ولی خب منم منفی نمیکنم حرفتونو⁦☺️⁩? حالا دور از شوخی های خوشملم بریم ی معرفی کنم خودع فرشته مو ?? 
خب خب اوممممم از کجا شروع کنم ? عاااااااا فمیدم
خب من حنانه مشفق هسم معروف ب حنا طلا ? ، صورت گرد و گندمی مایل ب سفید دارم ، چش و چالمم قهوه ایع روشنع و ت آفتاب ب عسلی میزنع ولی همیشع دوس داشتم چش و چالع رنگی داشته باشم ولی خب برای همینم خداروشکر میکنم همیشع،  بینی متوسطی دارم و لبایی  درشت و صورتی پررنگی ک خودم خیلی دوسشون دارم و دسع خودم‌بود میخوردمشون?، قدمم ۱۷۰ وزنم ۵۵، هیکلم خیلی خوبع و چار شونم و همیشع همه از هیکلم میتعریفن پس چی ها ها ها? ،ی چالع رو گونه فقط سمت چپ گونمم دارم ک وقتی میخندم میرع تو و خودم خیلی دوسش دارم ? ،واااااای از موهام نگم براتون ک هر کی دیدع حیرت کردع : موهای من تا باسنمع مثع ابریشم نرم میمونع،حالا رنگ موهای من خدادادیع خیلی هم جالبع، قسمت اولش از بالا قهوه ای مایل ب روشنع ،قسمت وسطش خرمایی ب شدت روشن ک ب قرمزم میزنع ، قسمت پایین ینی آخرشم ک خرمایی روشنع متوسطع ، خودم ک خیلی دوسش دارم ? ،   18 سالمع ، کنکور دادم و حالا منتظر جوابشم ? هه نکنه فک میکنید الان خیلی مظطربم و استرس دارم ؟ اما کور خوندین من بیخیال تر از این حرفام ⁦☺️⁩?? در حدی ک پاشدم ت این موقعیت شمال و دارم کیف میکنم الآنم لب دریام هیچ کیم اینجا نیس درسع از تنهایی توی این جور جایی میترسم ولی الان استثنا خدا مواظبمع خخخ بله پس چی فک کردین ??? 
خب داشتم میگفتم رشتم تجربیع ، کنکوری ک دادم بر اساس اینک دانشگاه تهران رشتع دندون پزشکی قبول شم هس و میشم ? البته ایشالا شو بگید یادتون نرع 
خب دیگ چی بگم ? عا اینم بگم من تک فرزندم و ن خواهری دارم و ن برادری ?? برخلاف بقیه ک از این موضوع رنج میبرن من خیلیم با دم نداشتم گردو ک هیچی بادومم می‌شکنم ??? خب حسودم دیگ چیکارش کنم 
از نظر مالی طبقع متوسطی هسیم و از بچگی هر چی خواسم فراهم شدع برام امااااا بچه لوسی نشدم ?? 
از نظر اخلاقای خوشملمم بخوام بگم باید بگم هم حسودم ? هم بداخلاقم و اندکی مهربون ? البته این بداخلاقی گاهی صدای بقیه رو درمیارع ? ب شدت بذل گو ام و همه با حرفام نیششون تا بنا گوششون تققققق جر میخورع ?? 
شدع دختر ت خیابون تا بام میصحبتع لبای درشتو خوشگلش جر میخورع از خندع? هیزم خودتونید 
سریع میگ شمارتو بدع من اگ هر روز با ت در ارتباط باشم ت فضام ع خندع ? خب ولی این اخلاقم راجب جنس مذکر ذکر نمیشه ? هر چی از اینا دور تر بهتر ? ایش ایش 
اصلنم اهل رل زدن نیسم بعضیا ام ک با تعجب میپرسن چراااا جوابم‌ اینه : ? من رل نمی‌زنم و نخواهم زد و ی شعار دارم همیشع برا خودم ، رل زدن مالع فوفولاس ما ی جا کارت دعوت میفرسیم دق کنید ??? ?
اخخخخخخ یادم رف اینم بگم من قم زندگی میکنم ولی اصالتا یزدیم و همه خانوادع مادریم یزدن اما خانواده پدریم قم ان ، و زیاااد خانوادع مذهبی نیسیم متوسطیم ینی چادر سر کردن و اینا رو ب میل خودم گذاشتن والدین گرامی ? خب منم اعتقادم اینع هر چیزی جا و مکانع خودش و دارع 
مثلا میرم پیش معصوم جون و رضا جون چادر سرم میکنم ی شاخه شرارع های آتشم و بیرون نمیزارم ?? 
خب ما اینجا ی نکته داریم ک معصوم جون و رضا جونمون کین ؟ باید عرض کنم منظورم حضرت معصومه و امام رضاس ? ولی خب همه میدونن من از بسسسس ک باهاشون رفیق فابم ایجوری صداشون میکنم تااازع چند بارم سعی کردم مخ رضا جون و بزنم چون فقط از ایشونه ک خوشم میاد با توجه ب مذکر بودنش ? 
خب الآنم ک پاشدم اومدم شمال تنااااییی با هزار خواهش و التماس ? اونم ی هفته ? حالا اکشال ندارع همینشم غنیمتع ? دو هفته دیگ ام جواب کنکور ناناسم میاد قربونش برید ?? 
الآنم دقیقا پوزیشنم ایجوریع ک لب دریا ساعت چهار بعد از ظهر درازیدم بلند بلند دارم یکی از اهنگای نازین و با صدای جیگرم میخونم ? حالا خدارو شکر میکنم کسی نیس وگرنه شرف داشته نداشتم میرف کف پاها خوش تراشم ? چقد آخه من خود شیفتم ??
اووووو حرف زدن بسع ببینیم کی دارع میزگنع
او مای گاد دختر خالمون فاطمع معروف ب عشخ اول و آخرم فاطی ویدیو کال گرفتع صورت شهلاییمو ببینه ?? اسشم سیویدم دراز بی تی اس از بسسسسس ک عشخ بی تی اسع ینی خودشو میخفونه با این گروه موزیک کره ای ? 
خب بزا بوصلم : اوووووووو ببین کی زندگیدع عشخ اول و اخرع حنا طلا  ،فقط فاطی دیجی ، با ی موش قوم مغولم ک زندگیدع ، همه دختر خالع ها جمید فقط وجود مبارکع من اون وسط کمع می‌دونم هی چ میشع کرد دیگ از دلتنگیم اون وسط زنگیدید ب من 
دلتون نمیاد ی دورهمی بدون من داشته باشید ها ها ?? 
همیجوری داشتم برا خودم بلند بلند ور ور میکردم و ن حواسم ب دور و برم بود ن میزاشتم این فلک زدع ها شروع کنن نطق کردن ?? 
وقتی حرفام تموم شد ی نفس عمیییییق کشیدم اینا ام مثع همیشع شروع کردن کر کر و خندع آخرشم مثع همیشع با این جملات تموم کردن : وااای دمت گرم حنا ، خیلی باحالی بخدا حنایی ، وای خدا مردم ع خندع ، از دست ت 
پوف دیگ انقدددد ابن جملات ع همه شنیدم خسیدم??
خب اینا ام دیگ شروع کردن ب حرفیدن و اینااااا وووو دیگ با گفتن جملع دیگ بسع هر چقد از صورت ماه و شهلاییع منو نگریستید و صدای گوش نوازم و شنیدید ?? تندم قطیدم ک مورد فوش و لعنت قرار نگیرم ?? 
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.