ارباب تاریکی: سقوط رهبر : مقدمه

نویسنده: kianoosh2003

                                                                   زندگی در مقابل مرگ

                                             عشق در مقابل نفرت                   زشتی در مقابل زیبایی    

                                      جنگ در مقابل صلح                                 موفقیت در مقابل شکست

                              نیکی در مقابل بدی                                                      زیرکی در مقابل سادگی 

                                     گرما در مقابل سرما                                      هستی در مقابل پوچی 

                                             خیر در مقابل شر                        آغاز در مقابل پایان

                                                                 روشنایی در مقابل تاریکی  

هر یک دارای مفهومی کاملا جدا و متضاد از هم هستند، که در عین حال ارتباط تنگاتنگی با یک دیگر دارند. آنها مکمل یک دیگر هستند و وجود هر یک بدون وجود دیگری بی معنی خواهد شد.

با آنکه هر یک دارای ذاتی جدا هستند تشخیص آنها بسیار سخت است. اینکه بدانی کدام یک خوب و کدام یک بد تقریبا غیر ممکن است.چگونه آنها را از هم تشخیص خواهید داد؟ 

چه می شود اگر بفهمیم تمام دانسته های ما راجب کسی یا چیزی اشتباه است؟

چه می شود اگر بفهمیم کسی که به او عشق می ورزیم با تمام وجود از ما متنفر است و نفرت دارد؟

چه می شود اگر بفهمیم صمیمی ترین دوستنمان دشمنان قسم خورده ما هستند؟

چه می شود اگر بفهمیم هیچ پایانی برای درد و رنج های ما وجود ندارد؟

چه می شود اگر بفهمیم آدم هایی که فکر می کردیم درستکار هستند، جنایتکار باشند؟ 

چه می شود اگر بفهمیم تاریکی به آن سیاهی که به نظر می رسد نیست و روشنایی میتواند سیاه تر از هر تاریکی باشد؟

چه می شود اگر بفهمیم شیاطین به آن بدی که به نظر می رسند نیستند و فرشتگان به آن خوبی که به نظر میرسد نباشند؟

داشتن ماهیت خوب و روشن همیشه به معنای خوب بودن نیست و داشتن ماهیت بد و تاریک همیشه دلیل بر بد بودن نیست.

                                                                   -----------------------------

دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.