ما مال هم هستیم : ما مال هم هستیم 

نویسنده: mhasti226

متن خود را بنویسید 
پارت 2...
??
رفتم داخل
دخترا همه دهنا باز چشما باز نگام میکردن
خب مرض دلم میخواست برم تک تک شوند و بزنم 
خانم هان : خب خودت و معرفی کن 
کِی : سلام من سون کِی از کلاس خانوم هان 
خانم هان : خب برو اون ته بشین اون جا خالی 
کِی : باشه 
رفتم اون ته نشستم 
خانوم هان: خب بچها درس رو شروع میکنیم
...............................................................................
 خانوم هان :بچه ها خسته نباشید 
زنگ خورد 
همه دخترا ریختن رو سرم 
هدفنم و گذاشتم رو گوشم و چشمام و بستم دستام و تو هم کردم و سرم و ب شیشه ی کنارم گذاشتم 
...................................................................
خسته شده بودم سرم از روی شیشه برداشتم و داد زدم 
کِی : بسه بس کنید روانی ها 
بلند شدم و اون دختری ک رو ب روم بود حول دادم ک خورد زمین و از کلاس رفتم بیرون
............................................................
﴿سوهو﴾
وای پسر این چشع چرا اینقدر بی عصابه ولی بی اعصاب خوشم میاد 
بلند شدم و رفتم دنبالش دیدم رف پشت مدرسه و اونجا نشست و هدفتنش و گذاشت رو گوشش فهمیدم کجا میشینه 
رفتم و براش ی آب خریدم وقتی برگشتم دیدم ی دختر جلوش آب گرفته و و تو ی دست دیگه اش ک ی چی سرش شبی قرص بود پشتش قایم کرده 
سری رفتم زدم تو دست دختره ک آب پرت شد اونور دختر رو مجبور کردم ک اون چیزی ک قایم کرده رو بده بهم وقتی داد 
دیدم ک نوشته قرص خواب آور 
دختره دوید و فرار کرد 
ولی قیافش و خوب دیدم 
برگشتم و نگاش کردم لب زدم 
سوهو : اسمت چیه 
کِی : کِی
سوهو : گی؟ 
کِی : ن کِی سون کِی 
سوهو : آها کِی 
کِی : با اجازه شما بله کِی هستم اسم تو چیه 
سوهو : سوهو هستم 
ک آب و گرفتم جلوش و لب زدم ...

دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.