هفت پنی

هفت پنی

t_parsa_razeghi نویسنده : t_parsa_razeghi در حال تایپ

داستان های مشابه

دختری به نام دنیا که بخاطر خانواده اش دل از عشق کودکی و چندین ...

چو گودرز و هفتاد پور گزین، همه پهلوانان با آفرین، نباشد ...

وقتی مرگ از رگ گردن به انسان ها نزدیک تر است ، وقتی نیرویی ...

سوار بر اسب بالغ اش شد و به آن سوی جنگل تاخت ، جایی که شهر را یاغی ها پر کرده بودند.....
ژانرها: تراژدی / داستان تاریخی / دلهره آور / فولکلور
تعداد فصل ها: 3 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.