گزارش یک احتضار

گزارش یک احتضار

seyedalirezaazimi نویسنده : seyedalirezaazimi در حال تایپ

داستان های مشابه

خانواده ای که متوجه میشوند فرزند نوزادشان یک اهریمن است... ...

[مُضحکه ای دَر درندَشت.] _یِک 'هیچ' عَظیم بودم.کَسی که بُزرگتَرین ...

ما اونقدرا هم که شما فکر می کنین خطرناک نیستیم ...! من بهرادم ...

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.