ارباب تاریکی: سقوط رهبر

ارباب تاریکی: سقوط رهبر

kianoosh2003 نویسنده : kianoosh2003 در حال تایپ

داستان های مشابه

سه مرغ که در غیاب صاحبانشان به گشت و گذار می روند و درباره ...

داستان از نوع فن فیکشن و در مورد زندگی تلخ سوروس اسنیپ ا ...

آیا از حشرات وحشت دارید؟ حشرات با وجود اینکه بودنشان برای ...

چه می شود اگر بفهمیم تمام دانسته های ما راجب کسی یا چیزی اشتباه است؟
چه می شود اگر بفهمیم کسی که به او عشق می ورزیم با تمام وجود از ما متنفر است و نفرت دارد؟
چه می شود اگر بفهمیم صمیمی ترین دوستنمان دشمنان قسم خورده ما هستند؟
چه می شود اگر بفهمیم هیچ پایانی برای درد و رنج های ما وجود ندارد؟
چه می شود اگر بفهمیم آدم هایی که فکر می کردیم خوب هستند ، پلید باشند؟
چه می شود اگر بفهمیم تاریکی به آن سیاهی که به نظر می رسد نیست و روشنایی میتواند سیاه تر از هر تاریکی باشد؟
چه می شود اگر بفهمیم شیاطین به آن بدی که به نظر می رسند نیستند و فرشتگان هم به آن خوبی که به نظر میرسد نباشند؟
داشتن ماهیت خوب و روشن همیشه به معنای خوب بودن نیست و داشتن ماهیت بد و تاریک همیشه دلیل بر بد بودن نیست.
ژانرها: اکشن / تخیلی / ترسناک / ماجراجویی
تعداد فصل ها: 3 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.