ژولین . عزیزم : چاله عمیق 

نویسنده: zahra1385far

داستان دوم چاله عمیق 

عمیقی زندگی من تا حدی شده بود که من دیکر


زندکی را باور نداشتم . اما روزی به خودم امدم .
 یکی از روزهای بهاری سال در هوای بارونی به سرمزد که در چیدن قارچ های سمی که برای اسیب نرسیدنبه مسافران هست به کمک گروه حفاظتی کانون بروم .من برای اولین بار خواستم به ته جنگل بروم بعضی هامی گفتن تو کوچکی تنها نرو .
 به سمت ته جنگل داشتمپایین تر می رفتم که هی جنگل تاریک ترو باران شدید ترمی شد وقتی که دیدم یک تیکه پر از قارچ های سمی استسریع و با عجله برای اینکه باران شدید ترنشود به سمتقارچ ها رفتم اما یک هو زیر پایم خالی شد و در چاه عمیقیافتادم به خودم گفتم مثل چاه عمیق زندگی من است هرچه دادمی زدم کسی صدای من را نمی شنید چاه انقدرعمیق بودکه صدا بیرون نمی رفت بعد از نیم ساعت تنهایی دیدم کهاب تا موچ پای من امد است دوباره شروع کردم به داد زدنتا کسی امد و گفت چرا چاه زندگی ات را کوچک تر
نمی کنی تا از این چاه بیرون بیای بعد رفت .
 کفتم. برگردبرگرد برگشت .
گفتم. چطور .
 گفت. باید بدی ها را خالی کنیومحبت را جا بدی.
 مثل یک خواب بود بعد ازپنج دقیقه چاهکوتاه ترشد ان مرد برایم طنابی انداخت و من را بالا کشیدبعد یک هو ناپدید شد وقتی که اطرافم را نگاه کردم دیدم تمام
قارچ ها را چیده. 
من شاداب به سمت بالا رفتم.ادامه داه .......


دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.