ژولین . عزیزم : دختری بی سرپرست

نویسنده: zahra1385far

داستان چهارمدختری بی سرپرست 
 باز اون خانم اومد وگفت بالاخره کلید روازمدیر بیرستان گرفتم تا در کمد توی اتاقت رابازکنم.
 من مثل یک دخترخجالتی رفتارمیکردم چونبیسرپرست وبی نوابودم .
 در گمد باز شد انقدروسیله بود که اصلا برای من مهم نبود به سمتپنجره رفتم و بازی کردن بچه ها نگاه کردم ادمبرفی قشنگی درست کرده بودن خانومه اومد گفت .
 من هلنا هستم دخترک موطلایی تو.
 اره این خانمهم موهاش طلایی بود کلی ورقرو به من داد گفتخاطرات توئه در دفتر خاطراتت بود یکی بعد از اینکهاین اتفاق افتاد چاپش کرد و پر فروش ترین کتاب سالشد
 داشتم خاطرات را میخواندم خیلی دوست داشتم بفهمماون روز ته جنگل که برای چیدن قارچ ها رفته بودماون مرد نورانی کی بود که دخترک مو طلایی برکه هارا از دستم گرفت و یک لیوان اب با قرص سرتان داددستم گفت من توی خبرگذاری دانشگاه سوربن فرانسهکار میکنم و خیلی زندگی تو برام مهم بود چون اونروز که من را با پدر مادرم دیدی ازپنجره شیرخوارگاهسالین ما برای به سرپرست گرفتن یک پسربچه بهفرزندی انجا امده بودیم موقعه ای که دنبال اون برگمیرفتی بهت زوق میکردم چون اون زمان بخاطرهشرایط کاری بابام از خونه نمیتونستیم بریم بیرون .
 پاریس جای خیلی قشنگیه یک روز اجازه تورو ازرئیس بیمارستان میکیرم تا پاریس رو بهت نشون بدم .
 خوب لیوان رو بده به من بزارم رو میز. دیگه من بایدبرم کار دارم خداحافظ ژولین یک روز کماندو کوچولورو میارم ببینی هم اتاقی بچگی هات. 
 ولی هنوز من به فکرمرد نورانی بودم
 تا اینکه یککودک اومد حدودا دو سه ساله میزد اما قیافش از نورپوشید شده بود ومعلوم نبود کیه گفت.عزیزم من رقیه امدختری که بعدرفتن پدرش مثل توبی سرپرست شد پدرممردی مهربان وبا ایمان بوداکرارزویی داری بکو.
من کهنمیتوانستم حرف بزنم یک هوشروع به صحبت کردن کردنارزومو گفتم خیلی خوشحال شد گفت کی چه موقعه ایمیخوای براورده شه دیکه باز با اینکه می تونستم حرف بزنمچیزی نگفتم و ان دختر زیبارو رفت ولی اسم جالبی داشترقیه . 
 بعد رفتن او پرستار اومد و گفت.
 وقت خوابه من رو رویتخت گذاشت و پتورا رویم کشید برق را خاموش کردو در رابست.
 داشتم در خواب توی پارک بازی می کردم که یکخانم و اقا من را بقل کردن و گفتن.
 ژولین عزیزم ما خیلیدوست داریم. دخترک مو طلایی من را بیدار کرد گفت.
 ساعت 12 است چقدر تو میخوابی بالاخره اجازتو از مدیر گرفتم.درپارک داشت من رامی چرخاندگه یک خانم واقا امندند من رابقل کردن که دخترک موطلایی گفت. 
اون دختر بی سرپرسته.
 اما اونا گفتن. 
ژولین عزیزم ما تو را خیلی دوست داریممن را با خودشون بردن برای همیشه .
 
ادامه داره .....

دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.