تنها خیالِ من : قسمت۵

نویسنده: asma

#ar
#p5 

 _زیاد تند نمیدوئی! پس به خودت مغرور نشو! و درزم اگه یبار دیگه بخوای در بری تضمین نمیدم که زنده بمونی دختر کوچولو! 
 دستم را گرفت و مرا به دنبال خودش کشید! 
 +هی اقاهه!! ببخشیدد من نمیدونستم که نباید به جنگل شما بیام! من ندونسته وارد جنگلتون شدم! 
با حالت التماسی ای دستش را گرفتم و گفتم : 
 +خواهش میکنم لطفا بزارید من برم !
 بر خلاف تصورم تک خنده ای کردو گفت: 
 _این جنگل مال من نیست ولی وقتی کسی میاد اینجا دیگه نجات پیدا کردنش مشکله..
 حرفش برایم عجیب بود ! لحظاتی مکث کردم و بعد دوباره التماس کردم .. 
 +ببخشید خیلی معذرت میخوام!بخدا اشتباهی شده بزارید من برم .

با عصبانیت غرید: 
 _گفتم که نمیشه بری! ما اینجا یه قانونی داریم اونم اینه که اگه اطراف عمارت کسی به پستمون خورد میتونیم واسه خودمون برش داریم! 
 چشمانم گرد شدند و با صدای بلندی گفتم.. 
 +چی؟؟؟ این چه معنی ای میده؟
پوز خندی زدو صورتش را جلوتر آوردو گفت: 
 _یعنی تو دیگه برای منی!

سر جایم میخکوب شدم ،عصبانی شده بودم ؛دستم را محکم تر فشرد و لبخندش را پررنگتر کرد دیگر طاقت نداشتم !با پای راستم ضربه ای محکم به پایش زدم،کمی عقب تر رفت و نگاهی به لباسش انداخت ...
 +من مال کسی نیستم! شنیدی!! شنیدی یا نه؟ 
 با آستین بارانی، قسمتی از شلوارش که با لگدم کثیف کرده بودم را پاک کرد ،ایستاد و دستانش را در جیب بارانی اش فرو برد و با چشمان عجیبی که بی تفاوت تر از قبل بودند به تماشا ایستاد .
ترسیده بودم اما بر ترسم غلبه کردم و چشم غره ای رفتم ..
بندهای کوله پشتی ام را محکم تر گرفتم و در جهت مخالفش با حرص قدم برداشتمـــ
هنوز قدم از قدم بر نداشته بودم که یک آن کوله ام از عقب کشیده شد و به طرفش چرخیدم؛ سیلی محکمی به صورتم زد، لحظاتی بعد وحشت زده نگاهی به چهره اش انداختمــــ...با عصبانیت فریاد زد
  _ تو میدونی من کیم که داری اینجوری پررو بازی درمیاری؟! اگه یبار دیگه لجبازی کنی قول میدم که بعدش بشدت پشیمون بشی!! 
 ساکت شده بودم و فقط اشک هایم بودند که به گرمی گونه هایم را نوازش میکردند ، ناچارا سرم را به نشانه تایید تکان دادم و به دنبالش رفتم!
باران شدت گرفته بود و همانند تازیانه ای هر بار محکم ترو نیرومند تر از قبل بر سروصورت سبزه ها و درختانِ جنگل میبارید!


????
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.