قسمت 28

ماه من

نویسنده: Hasti84

خواستم برم که محکم برم گردوند که موهام خورد تو صورتم موهامو کنار دادم
_(اینجا چی کار میکنی؟)
یکی زدم تو گوشش
+(تو چی میگی اینجا ؟ این دختره کیه؟ به جای اینکه بیای پیش نامزدت اومدی سرقرار با این دختره ی .......)
یکی دیگه زدم تو گوشش رفتم سمت دختره و موهاشو کشیدم و زدم تو دهنش
+(اشغال عوضی)
برگشتم برم که یادم افتاد یه چیزی بگم
+(منتظر برگه طلاق باش)
رفتم سمت در که وسط راه سرم گیج رفت و دستم رو به میز گرفتم نیوفتم قلبم درد گرفت دوباره نفس کشیدن برام سخت شد سهراب اومد سمتم جیغ زدم( به من دست نزن)
دستم رو گذاشتم سمت قلبم و رفتم بیرون زنگ زدم عسل
+(کجایی؟)
_(تو خیابون )
+(لوکیشن میفرستم بیا سمتم سریع)
قطعش کردم و دویدم تا سهراب رو نبینم دور شده بودم که قلبم گرفت دوباره و نشستم زمین
سرم رو به دیوار تکیه دادم صدای دویدن کسی رو شنیدم چشامو اروم باز کردم دیدم سهرابه داره بهم نزدیک میشه خودمو کشیدم که برم عقب یهو عسل کنار پام ترمز زد جیغ زدم
+(عسل نمیتونم پاشم بیا )
دوید پایین و بغلم کرد و سوار ماشینم کرد سهراب بهمون رسید خواست درو باز کنه که عسل گازشو گرفت و رفت
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.