قسمت 81

ماه من

نویسنده: Hasti84

+(باراد)
+(باراد)
دستشو کشیدم
_(ها چی میگی؟)
+(بده گوشیمو)
_(تو گوه میخوری با پسرا حرف میزنی این کی بود؟)
+(تو کی که منو سین جیم میکنی؟)
_(من کیتم؟من کیتم ؟)
سرمو انداختم پایین
+(ببخشی باراد جونم ببخشی)
_(این گوشی پیش من میمونه)
+(روز تولدم اعصابمو خراب نکن بده گوشی رو)
_(اخه اینقدر برام مهمی نگرانتم ساحل دیونه دوست دارم)
گنگ نگاش کردم چی دوسم داشت؟مگه میشه؟اره میشه
نگاه خیرمو که دید هیچی نگفت و رفت بیرون
رفتم تو اتاق و شروع کردم به ارایش کردن هنوز گیج بودم ارایشمو پاک کردم و موهامو بالای سرم جمع کردم و یه شلوار لی پوشیدم و یه پافر تنم کردم و شالمو سرم کردم و رفتم بیرون
+(کجا عزیزم؟)
_(ایناز جون من میرم بیرون زود میام)
باشه ایی گفت و منم رفتم بیرون برای باراد یه تیشرت خریدم و برگشتم خونه ناراحتش کرده بودم وقتی رسیدم عسل جون و نیلوفر جون با بچه هاشون و شوهراشون خونه بودن سلام خشکی کردم و رفتم تو اتاق لباسمو با یه شومیز بلند و یه شلوار بگ عوض کردم و یه شال رو سرم انداختم و رفتم بیرون که شاهد جلوم سبز شد
+(سلام ساحل خانوم)
_(سلام برو کنار)
+(نگام کن)
سرمو بلند کردم( ها؟)
+(عصبانی؟)
_(اعصابتو ندارم برو اون ور)
+(باشه بابا گمشو)
_(رامو بلدم گم نمیشم)
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.