قسمت 127

ماه من

نویسنده: Hasti84

+(کجا بسلامتی؟ عروسی جایی تشریف میبرین؟ )
نگاهی به خودم انداختم
_(به این تیپ عروسی میخوره؟)
+(تو گونی هم بپوشی خوشگل میشی پس بله میخوره)
ذوق مرگ شدم چطور ولی جلوی نیشمو گرفتم که باز نشه و خیلی جدی گفتم
_(خیر میخوام برم بچرخم)
+(مگه نمیگم تحت نظریم؟)
_(خب باشیم؟مگه تو نمیخوای بری خودتو تحویل بدی؟)
+(هوففففففف ساحل بس کن)
_(متاسفم من میخوام برم بیرون)
ازش رو برگردوندم و رفتم سمت در که بازومو گرفت و برم گردوند داد زد
+(هیچ جا نمیری)
منم مثل خودش جیغ زدم( میرممممم)
یهو گونم داغ شد کنار لبم داغ شد دستمو روی گونم گذاشتم و به گوشه لبم کشیدم داشت خون میومد از گوشه لبم بغض داشتم میخواستم داد بزنم که دوست دارم نفهم این چه کاری اخه؟ نگاش کردم دیدم عصبی دستشو کشید توی موهاش
+(من من نمیخواستم اینجوری بشه یعنی ....)
بدون اینکه بزارم صدام بلرزه گفتم( ممنون اقا شاهد دستتون درنکنه خداحافظ)
اومدم بیرون و درو محکم بهم کوبیدم
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.